Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Roerdomp filter.jpg

De Zegge (Geel, België)

Bedreigde diersoort: 
de roerdomp

Natuurreservaat De Zegge is een kwetsbaar paradijs voor zeldzame fauna en flora en één van de schaarse plekken in België waar nog een unieke moerashabitat met belangrijk laagveen voorkomt. Een veen houdt koolstof vast en vormt zo een baken in de strijd tegen klimaatopwarming. 

Waarom De Zegge?

De Zegge staat echter enorm onder druk, want de waterhuishouding wordt bedreigd. AZF wil de verdroging van het gebied tegengaan en zo een veilige en bloeiende thuishaven creëren voor verschillende dieren zoals de roerdomp, de bruine kiekendief, het porseleinhoen, de ringslang, de waterspitsmuis en nog veel meer. Ook in eigen land werkt AZF zo graag aan een harmonieuze toekomst voor mens, dier en natuur. 

Het herstel van het paradijs

  1. HOTSPOT: 
    Natuurreservaat De Zegge in Geel is een gebied van 120 hectare. Deze hotspot vormt een paradijs voor vogels. Die vinden in het moerasgebied het perfecte biotoop. Dankzij corridors met lage begroeiing kunnen zij efficiënt jagen, want de verscheidenheid in de begroeiing zorgt voor veel meer eten. In 2021 vormde de AZF 3,8 hectare grond om in roerdompgebied. Ook ooievaars en andere zeldzame soorten vinden hun thuis in het natuurreservaat. 

2. LIVING LANDSCAPE: 
Niet alleen het reservaat zelf speelt een cruciale rol. Ook de omliggende landbouwgebieden beïnvloeden het moerasgebied en omgekeerd. Landbouwers pompen het grondwater op in het gebied in de periferie, waardoor het moerasgebied onder druk staat door verdroging. 

3. LAND USE: 
Samen met de overheid streeft AZF naar natte natuur in de periferie rond De Zegge om dit unieke reservaat op lange termijn alle overlevingskansen te geven. Op korte termijn werkt AZF aan het behoud van het bestaande moerasgebied door zo goed mogelijk de eco-hydrologie te beheren. Dat wil zeggen dat ze de manier waarop water in De Zegge opgenomen, verplaatst, gebruikt en verbruikt wordt, gaat beheren en optimaliseren. Door samen te werken met natuurreservaten en landbouwers uit de buurt vermindert de druk op het gebied. AZF moedigt hen aan om in te zetten op teelten die in natte omstandigheden succesvol zijn. Zo lopen hun velden (deels) weer onder water en moeten ze daardoor minder water oppompen. Zo wil AZF de landbouw in de periferie op een duurzame wijze laten cohabiteren met het reservaat. Enkel op deze manier kan De Zegge, de hotspot, van de verdroging gered worden. 

4. VOETEN IN DE MODDER: 

Beheerswerken in De Zegge.

Het AZF-team van vier gepassioneerde medewerkers zet zich dag na dag in om dit prachtig stukje kostbare natuur te behouden.

5. COHABITATIE: 
In en rond De Zegge is het cruciaal dat vele verschillende partijen samenwerken om het water in dit moerasgebied alle kansen te geven. Talloze mensen slaan de handen hiervoor op strategisch én praktisch vlak in elkaar. 

  • Wanneer landbouwers de gronden niet langer droog trekken, maar hun teelten aanpassen aan het voormalige moerasgebied, kan De Zegge genoeg grondwater behouden. Zo kan het natuurreservaat harmonieus samenleven met de mens en landbouw. 
  • Verschillende overheden werken zowel op lokaal als bovenlokaal niveau aan een nieuwe ordening van het landschap waarvan De Zegge deel uitmaakt. De traditionele landbouwactiviteiten worden geheroriënteerd. In bepaalde gevallen kiest de overheid er zelfs voor om de gronden van landbouwers op te kopen, zodat ze hun activiteiten kunnen herlokaliseren. Zo kunnen de gronden rond De Zegge aan de natuur teruggegeven worden. 
  • Ook de buurtbewoners dragen hun steentje bij tot het behoud en het beheer van De Zegge. Zo grazen bijvoorbeeld hun schapen of koeien in De Zegge. Ze springen vrijwillig samen met sympathisanten van over gans Vlaanderen in de bres om met de AZF-medewerkers beheerswerken uit te voeren. Ze slaan de handen in elkaar om de waterlopen, de houtkanten, de hooilanden, de rietvelden en nog veel meer manueel te onderhouden.

Wij geloven dat economische activiteiten niet ten koste van de omgeving moeten gebeuren. Geen of-of-, wel een en-en-verhaal.

— Jef Dupain

6. FUTUREPROOF: 
De Zegge evolueert tot een waardevol waterreservoir en een blijvend, harmonieus paradijs voor zeldzame planten en broedvogels. En dat dankzij de gezamenlijke inspanningen van vandaag. Meer natuur, meer biodiversiteit en een duurzame balans voor de generaties van nu en morgen: dat wil AZF verwezenlijken.

‘Back to Buta’ Okapi (Congo)

Ons verhaal start al in 1919. Toen kwam de allereerste okapi in ZOO Antwerpen aan. Het dier heette ‘Buta’, net zoals de hoofdstad van de provincie Bas-Uele waar de okapi in de natuur voorkomt. Daarom zijn deze locatie én deze diersoort de Antwerp Zoo Foundation zo dierbaar en zet AZF alles in het werk om deze elegante en mysterieuze diersoort een veilige, permanente thuis te geven.

Meer over dit project

Lomako Bonobo (Congo)

De mens deelt 98 procent van zijn DNA met de bonobo. Dat het lot van deze intelligente primaat AZF zo nauw aan het hart ligt, is dan ook geen complete verrassing. De situatie ziet er vandaag helaas niet rooskleurig uit: ontbossing en de handel in woudvlees bedreigen het voortbestaan van deze inspirerende dieren en hun habitat. Met hart en ziel zet AZF zich in om het leven van bonobo’s te verbeteren.

Meer over dit project